JULKAISUTOIMINTA

COMIn toimintaan kuuluu tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimusten julkaiseminen. Instituutti julkaisee toimialaansa käsitteleviä tutkimuksia sekä paperimuodossa että sähköisesti. Kirjoja voi tilata sähköpostitse osoitteesta comi@comi.fi.

JULKAISUSARJAN TAVOITTEET

Tutkimusyksikkö kustantaa julkaisusarjaa, jossa keskitytään julkaisemaan tutkimusyksikön painoalueisiin liittyvää tutkimusta. Nykyiset painoalueet ovat: oikeudellinen konfliktinhallinta, vaihtoehtoinen riidanratkaisu, access to justice, oikeussuoja sosiaaliturvassa sekä velkavastuun toteuttaminen. Toimituskunta voi päättää myös muun tutkimuksen julkaisemisesta.

Tieteelliset kokoomateokset, tieteelliset monografiat ja väitöskirjat julkaistaan kovakantisina. Muut julkaisut ilmestyvät pehmeäkantisina. Kaikki julkaisut ovat vapaasti saatavissa sähköisinä tutkimusyksikön kotisivulta.

Julkaisusarja on tarkoitettu kanavaksi sellaisille tutkimuksille, joille ei ole löydettävissä kaupallista kustantajaa. Tästä syystä tekijänpalkkioita ei makseta, mutta tutkimusyksikkö kantaa toisaalta taloudellisen vastuun julkaisutoiminnasta. Toiminta perustuu siihen, että julkaisuille on kehitetty mahdollisimman laaja tieteellinen jakelu ja että sarjan teoksia myydään ulkopuolisille omakustannushintaan.

REFEREE-MENETTELY

Sarjaan tutkimustaan tarjoava voi pyytää, että hänen tutkimuksensa alistetaan vertaisarviointiin eli referee-menettelyyn. Opinnäytteisiin ei kuitenkaan sovelleta referee-menettelyä. Menettelyssä käytetään kahta refereetä.

Päätoimittaja päättää referee-menettelystä sekä valitsee refereet näiden tieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Refereen tulee olla esteetön sekä pääsääntöisesti dosentti. Poikkeuksellisesti refereenä voidaan käyttää myös muita ansioituneita lakimiehiä. Referee-menettelyssä referee ei saa tietää kirjoittajan nimeä eikä kirjoittaja refereen henkilöllisyyttä. Päätoimittaja päättää referee-kirjoituksen julkaisemisesta saatuaan referee-lausunnot. Jos lausunnoissa on edellytetty muutoksia tai korjauksia, ne on tehtävä ennen julkaisua. Kirjoittaja voi kuitenkin esittää perusteluja sille, miksi referee-lausunnot eivät ole päteviä. Tällöin päätoimittaja joko valitsee kolmannen refereen tai aloittaa uuden referee menettelyn.

Referee-menettelyn läpäisemisestä ilmoitetaan kyseisessä julkaisussa.

JULKAISUTOIMITUSKUNTA

Päätoimittaja:

OTT, dosentti Heidi Lindfors

heidi.lindfors@helsinki.fi

Toimituskunta:

prof. Risto Koulu (Helsingin yliopisto)

risto.koulu@helsinki.fi

prof. Mikko Vuorenpää (Lapin yliopisto)

mikko.vuorenpää@ulapland.fi

prof. emerita Lena Sisula-Tulokas (Helsingin yliopisto)

lena.sisula-tulokas@helsinki.fi

prof. emeritus Jarno Tepora (Helsingin yliopisto)

jarno.tepora@helsinki.fi

JULKAISIJA

University of Helsinki Conflict Management Institute

tutkimusjohtaja Risto Koulu

risto.koulu@helsinki.fi

JULKAISUJA

 • Risto Koulu: Integroitu asiantuntemus lainkäytössä – oikeudenkäynti erityistuomioistuimessa, 2024 – pdf (toinen, tarkistettu painos)
 • Risto Koulu: ”Se on vain prosessia” – prosessioikeuden tutkimuksen pitkä aalto: lainopista konfliktinhallintaan, 2023 – pdf
 • Valitut uutiset (2. painos) 2017–2022, 2023 – pdf
 • Risto Koulu: Oikeudenhakijana hallintoasian oikeudenkäynnissä, 2023 – pdf
 • Risto Koulu: Valitut uutiset 2017–2022, 2022 – pdf 
 • Risto Koulu: Julkiset asiamiehet oikeuksiin pääsyn tukena, 2022 – pdf
 • Frände – Koulu – Lindfors – Vuorenpää (toim.): Sata vuotta prosessioikeutta, 2021 – pdf
 • Risto Koulu: Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen, 2020 – pdf
 • Risto Koulu: Kollektiivinen lainkäyttö – lupauksesta sovelluksiin, 2017 – pdf
 • Pekka Heikkilä: Vakauden hallinta ja tallettajan suoja säästöpankissa, 2017.
 • Oona Fromholdt: Group Coordination Proceedings /
  Kirsti Panula: Maksuohjelman muuttaminen velallisen maksukyvyn heikentyessä yksityishenkilön velkajärjestelyssä, 2017.
 • Risto Koulu: Yhdessä vai erikseen? – kollektiivisen lainkäytön lupaus, 2017. – pdf
 • Riikka Koulu: Dispute Resolution and Technology – Revisiting the Justification of Conflict Management, 2016. – pdf
 • Aura Hilkamo: Ulkomaisen lain sisältöä koskeva todistelu riita-asian oikeudenkäynnissä /
  Linda Pihonen: Lautamiesten vaikutus tuomioistuimen työskentelyyn, 2016.
 • Risto Koulu: Käsitellä vai eikö käsitellä? – käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä, 2016. – pdf
 • Jari Vaitoja: Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat – riippumattomia tuomioistuimia vai hallinnon sisäisiä lainkäyttäjiä?, 2016.
 • Jurkka Jämsä: Hyödyntämisrajoituksen vaikutus näyttöharkinnassa /
 • Mari Tomunen: Laskentateoreettinen todistusharkinta, 2015.
 • Petra Hietanen-Kunwald, Comparative Perspectives on Judicial Protection in Social Security Matters, 2015.
 • Risto Koulu, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä: sovellukset, 2015.
 • Risto Koulu, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä, 2014.
 • Nina Toivonen, Pääkonttori vai sivuliike? Eurooppalaisen maksukyvyttömyysmenettelyn forum /
  Kiira Björkroth, Takaisinsaannin toteutuminen eurooppalaisessa konkurssissa, 2014.
 • Risto Koulu, Konserniyhtiön maksukyvyttömyys ja konkurssi, 2013.
 • Risto Koulu – Santtu Turunen, Välimiesmenettely työriitojen ratkaisukeinona, 2012.
 • Juho Heiskala, Veronkorotus ja ne bis in idem /
  Nelli Vilkko,  Plea bargain -menettely Suomessa, 2011.
 • Santtu Turunen – Taisto Kangas (toim.): Pankkikriisin pitkä varjo, 2011.
 • Katariina Kuusiluoma, Maksun tavanomaisuus takaisinsaannissa /
  Anne Miettinen, Läheisyys takaisinsaannissa, 2011.
 • Riikka Koulu, Videoneuvottelu rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä, 2010. pdf
 • Jukka Lehtola, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan vaikutus välimiesmenettelyyn /
  Kristiina Järvinen, Asianajotoimeksiannosta irtisanoutumisen perusteet, 2010.
 • Risto Koulu, Sovittelu työriidoissa, 2009.
 • Soile Pohjonen, Työehtosopimustoiminta – proaktiivinen näkökulma menettelytapoihin, 2009.
 • Heidi Lindfors (toim.),Välimiesmenettely murroksessa – tutkimus vai välimiesmenettely muuttumassa?, 2009.
 • Annika Smalén, Välimiesten päätös välimiesmenettelyn lopettamisesta /
  Leena Kujansuu, Turvaamistoimenpiteet välimiesmenettelyssä – toimivalta ja täytäntöönpano, 2009.
 • Maarit Jaatinen, Suullinen käsittely välimiesmenettelyssä, 2009.
 • Niki Juhana Welling, Edition i internationellt skiljeförfarande i Finland, 2009.
 • Aapo Saarikivi, Lex Causae in International Arbitration, 2008.
 • Elina Paunio, Ympäristönsuojelu ja tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:ssa, 2007.
 • Cristián Ramírez Lynch, ICT Law – From international Trade to E-Trade: The Issue of Court Jurisdiction, 2007.
 • Heidi Lindfors (toim.), Tuomioistuintutkimus muuttuvassa maailmassa, 2007.
 • Jussi Sallila, Konkurssioikeuden muotoutuminen varhaisen uuden ajan Euroopassa,  2007.
 • Taina Pihlajarinne, Riita verkkotunnuksesta – UDRP-menettely vaihtoehtoisena riidanratkaisuna, 2007.
 • Janne Kaisto, Oikeustoimen peräyttämisestä konkurssitakaisinsaannissa, 2006.
 • Emilia Korkea-aho, Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain neuvottelukunta, 2005.
 • Teemu Juutilainen, Omistuksenpidätys ja esineoikeudellinen lainvalinta,  2005.
 • Heidi Lindfors (toim.), Vaihtoehtoista riidanratkaisua vai vaihtoehtoista konfliktinratkaisua?, 2005.

Lisäksi yksikön tutkimuksia on ilmestynyt myös Lakimiesliiton Kustannuksen, WSOY:n ja AlmaTalentin kustantamina, sekä OPTULAn (nyk. KRIMO) julkaisusarjassa.