UNIVERSITY OF HELSINKI
CONFLICT MANAGEMENT INSTITUTE

Instituutin tehtävänä on toimia ennen muuta tutkimusyhteisönä. Tavoitteena on koota instituuttiin joukko dynaamisia tutkijoita, jotka kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti tutkivat konfliktin hallintaa ja siihen liittyviä kysymyksiä erilaisin tutkimuksellisin menetelmin. Monitieteisyyttä pidetään tärkeänä lähtökohtana.

Tutkimusrahoituksen järjestäminen kuuluu instituutin perustehtäviin. Instituutti pyrkii organisoimaan oman alansa tutkimusta nykyistä jäntevämmin ja tekemään alan tutkimukselliset tavoitteet paremmin tunnetuiksi eri rahoittajille. Esimerkiksi juuri vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenetelmiin liittyy merkittäviä yhteiskunnallisia arvoja, joiden merkitys todennäköisesti vain lisääntyy tulevaisuudessa. Kun tehokas riidanratkaisu nähdään riidanratkaisupalveluna, on yhteiskunnallisesti perusteltua panostaa tämän hyödykkeen kehittämiseen. Tehokkaalla ja oikeudenmukaiseksi koetulla riidanratkaisulla on mahdollisuus merkittäviin säästöihin riitojen aiheuttamissa kustannuksissa.

Tiedottaminen ja julkaisutoiminta

Instituutin tehtäviin kuuluu myös tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimusten julkaiseminen. Tässä tarkoituksessa on instituutti julkaisee toimialaansa käsitteleviä tutkimuksia sekä paperimuodossa että sähköisesti.

Myös instituutin nettisivut palvelevat tiedottamistavoitetta.

Jatko- ja täydennyskoulutus

Instituutti järjestää myös tutkimukseen perustuvaa jatko- ja täydennyskoulutusta seminaarimuotoisten koulutustapahtumien avulla. Lisäksi tarkoitus on, että instituutti tulee järjestämään oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille syventäviin opintoihin luettavia projekteja instituutin tutkimusalalta. Konfliktien hallinnan tutkimuksen tulosten kuten vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen laajempi hyväksikäyttö edellyttää koulutuksen kehittämistä ja sen fokusointia tutkimukseen. Tutkimuksen integroinnista opiskeluun seuraa monia hyötyjä, joita pyritään korostamaan hyödyntämällä opetuksessa tutkivan oppimisen metodia.

COMI ry

University of Helsinki Conflict Management Instituten toiminnan tukemiseksi on perustettu myös yhdistys, COMI ry (Conflict Management Institute Association ry/r.f. ).

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, tukea ja kehittää vaihtoehtoisen riidanratkaisun asiantuntemusta, tutkimusta ja opetusta monitieteisesti.

COMI ry tarjoaa ns. COMI-välimiesmenettelyä edulliseksi, joustavaksi ja luotettavaksi keinoksi erilaisten riitojen ratkaisuun.

Risto Koulu

Tutkimusjohtaja, Conflict Management Institute

risto.koulu@helsinki.fi
Puh: 050 563 8775

  • prosessioikeuden professori emeritus
  • oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto (1987)
  • prosessioikeuden dosentti, Helsingin yliopisto (1989)
  • insolvenssioikeuden professori (1996-2001)
  • akatemiatutkija, Suomen Akatemia (2001-2006)
  • tutkimusjohtaja, University of Helsinki Conflict Management Institute (2006-)

Tutkimusteemat

Julkaisut

30-vuotistaiteilijajuhla 22.5.2017

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 1992

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 1999

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 2005


University of Helsinki Conflict Management Institute
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
comi@comi.fi
www.comi.fi