Tutkimusteemat

Risto Koulu on liikkunut kolmella osa-alueella. Hänen tutkimuksensa kytkeytyvät suurin piirtein tasaveroisesti insolvenssioikeuteen, perinteiseen prosessioikeuteen sekä oikeudellisen konfliktinhallinnan nimellä tunnettuun tutkimukseen. Insolvenssioikeudessa tutkimuskohteena on ollut erityisesti yritysten maksukyvyttömyys. Risto Koulu on julkaissut useita teoksia niin yrityksen saneerauksesta kuin konkurssistakin. Hänen tutkimuksissaan yhdistyy säännönmukaisesti oikeustieteellinen, taloustieteellinen ja empiirinen tarkastelu. Hänen uusin tutkimuksensa tällä osa-alueella on kohdistunut eurooppalaiseen konkurssiin, etenkin vuoden 2012 EU:n maksukyvyttömyysasetukseen.

Perinteisessä prosessioikeudessa Risto Koulu on tutkinut muun muassa käsittelykieltoja eli lis pendens- ja oikeusvoimavaikutusta (2014) sekä oikeudenkäynnin varalta tehtyjä sopimuksia (2009), tunnetuimpana esimerkkinä prorogaatiosopimukset. Lisäksi hän on käsitellyt kansainvälistä prosessioikeutta, varsinkin niin sanottua eurooppalaista eli EU-pohjoista prosessioikeutta. Hänen tutkimuksissaan on keskeisessä osassa institutionaalisten oikeussuojajärjestelyjen toimivuus ja merkitys oikeuksiin pääsyssä. Tästä syystä tutkimusta leimaa vahva seuraamusargumentointi ja asianosaisnäkökulma.

Oikeudellisen konfliktinhallinnan tutkimus on monialainen tutkimussuuntaus, joka yhdistää oikeustiedettä, sosiologiaa, politiikan tutkimusta, peliteoriaa, sosiaalipsykologiaa, toiminnan tutkimusta ja muita tieteenaloja aina tutkimuskontekstin vaatimusten mukaisesti. Risto Koulu on tutkimuksissaan tarkastellut niin sanottua institutionaalista sovittelua sekä kollektiivista lainkäyttöä. Hänen tutkimuskohteisiinsa ovat myös lukeutuneet sosiaaliturvan oikeussuojajärjestelmät. Kaikki nämä tutkimukset lähtevät access to justice -tutkimustraditiosta, joten niille on ominaista voimakas tulevaisuushakuisuus ja uudistusmyönteisyys.

Risto Koulu johtaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä toimikunnassa toimivaa Conflict Management Institute -tutkimusyksikköä. Yksikkö keskittyy vaihtoehtoisen riidanratkaisun tutkimukseen. Se myös järjestää tutkijaseminaareihin, hallinnoi tutkimushankkeita sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Risto Koulu on vastannut muun muassa seuraavista suurista tutkimushankkeista:

”Kansainvälinen konkurssi” (2004-2006), rahoittaja Suomen Akatemia
”Työriidat konfliktinhallinnan kontekstissa” (2009-2010), päärahoittaja työsuojelurahasto
”Oikeussuojan takeet sosiaaliturvan muutoksenhaussa” (2014-2018), rahoittaja KELA